Koncept redesignu logo Radofonii 

Główną myślą jest zakomunikowanie zmiany, ewolucji . To logotyp który podlega ciągłym przemianą. Ruchomy logotyp w formie animowanego Gifu  bo i radio przechodzi do internetu. Plusem tej studacji jest to że urządzenia mobilne na których będzie można słuchać radiofonie posiadają ekrany :) i wszystkie odtwarzają animowane gify.

To ewolucja geometryczna jest totalnie ascetyczna w formie i przez to interesująca dająca bardzo duże pole do interpretacji ale jest nośnikiem idei zmiany.

Generowany logotyp do druku przy pomocy generatora online na bieżąco tworzącego logotypy w ramach  30  z bazy. W zależności od tego o której godzinie ściągniesz logo takie masz logo do umieszczenia na materiałach.

Jeżeli chodzi o logotyp na FBto trzeba by to jakoś zaprogramować żeby logotyp wymieniał się może na początku często a później rzadziej raz na tydzień . I może w takich godzinach jak nie ma specjalnie ruchu na FB ( tu trzeba by rozkminić technologicznie)  Jeżeli chodzi o aplikację proponuje żeby logotyp wymieniał się i zatrzymywał na jednej z wersji  z danej godziny czyli np. 22.40 logotyp nr 20 przy założeniu ze mamy logotyp zmieniający w cyklu 60 minutowym 2 min na jeden logotyp :) przechodzi cały cykl i zatrzymuje się na logotypie 15 czyli jest 30 min po którejś. 


Concept redesign logo Radofonii

The basic idea is communicating change , evolution. This logo which is subject to constant transformation . Moving in the form of an animated logo Gifu because radio and goes to the internet. The upside of this is that studacji mobile devices on which you can listen to radio broadcasting have screens :) and all reproduce animated gifs .

This evolution is totally ascetic geometric form and by an interesting giving a very large room for interpretation but conveys the idea of ​​change .

Generated logo to print using the online generator to keep creating logos within 30 of the base. Depending on what time you downloading the logo logo to be placed on the materials .

As regards the FB logo would have to somehow be programmed in order to be exchanged logo may at first and then less frequently once a week. I may at such times as there is no traffic especially on FB (here you need to rozkminić tech ) As regards the application is proposed to be exchanged logo and stopped at one of the versions of a given time or eg 22.40 logotype No. 20 on the assumption that we have a logo changing 60 minute cycle 2 min for one logotype :) cycles through and be retained on a logotype 15 or 30 min after either .
Back to Top