The power of character of Undesign creator was seen by the light of the day in the shape of branding.

The story
Uncompromising, rough nature’s picture forged in the metal. A Ring, a Plasma, a Laser, the Agents, an Acid and much more. We combined them with scratches and result of technology. This time the brand’s image was entwined with his creator, founder and also
a designer in one person. Minor realisation and an ultimate challenge. To convince yourself, get acquainted with Undesgn.
Siła charakteru twórcy Undesign ujrzała światło dzienne w postaci Brandingu. 

Opowieść
Bezkompromisowy surowy obraz natury wykutej w metalu. Palnik, Plazma, Laser, Odczynniki, Kwas, oraz wiele innych. Połączyliśmy je ze szkicami oraz technologią wykonania.Tym razem wizerunek brandu był ściśle związany z jego twórcą, założycielem a za razem projektantem w jednej osobie. Niewielka realizacja oraz wyzwanie jakich mało. Żeby się przekonać, poznaj Undesign.

Universal and rough in its minimalism logotype. The most important was its application. Scorched, imprinted or created during chemical reaction has to present itself retaining the brand’s meaning. The graphic realisation combined with prototypes let us to achieve rarely found results.


Uniwersalny i surowy w swoim minimaliźmie logotyp. Istotne było jego zastosowanie. Wypalony, wytłoczony, czy powstały podczas reakcji chemicznej musiał się prezentować zachowując poziom marki. Wykonanie graficzne w połączeniu z prototypami pozwoliło nam osiągnąć rzadko spotykane rezultaty.
Back to Top