The new product. Premium in the whole grandeur.
This is our next client coming for an unusual form of message.

The story
Sound in its pure form. Its graphic presentation it is a real challenge. For prepared, by our orderer, materials for this special occasion we created the logo interpretation. The catalogue for its own was created basing on the great care of details and quality of realisation. 
Nowy produkt. Premium w całej okazałości. To nasz kolejny klient przychodzący po wyjątkową formę przekazu.

Opowieść
Dźwięk w najczystszej formie. Jego graficzna prezentacja to nie lada wyzwanie.
Do przygotowanych przez zleceniodawcę  materiałów na tą szczególną okazję stworzyliśmy interpretację logo  Sam katalog powstał w oparciu o dbałość o szczegóły oraz jakość wykonania.It is the second edition leaving no doubts to the quality of the product. We combined Soundflo company art of sound creating with surrounding light and space. The comparison of fatalistic images with sustainable and minimalistic typography.


To druga edycja katalogu nie pozostawiająca wątpliwości co do jakości produktu. Połączyliśmy sztukę tworzenia dźwięku firmy Soundflo z otaczającym ją światłem i przestrzenią. Zestawienie fatalistycznych obrazów ze zrównoważoną i minimalistyczną typografią.
We achieved the project by being focused on the way how the client perceives the product. We started from dramaturgy and emotions. Only in the next parts we introduced
a product and its specification, possibilities, choice of colours and materials. Pure form and message wrapped in refine, matt paper coated selectively in UV varnish.


Zrealizowaliśmy projekt skupiając się na sposobie postrzegania produktu przez klienta. Zaczęliśmy od dramaturgii i emocji. Dopiero w kolejnych częściach wprowadziliśmy produkt oraz jego specyfikację, możliwości oraz dobór kolorów i materiałów. Czysta forma i przekaz opakowana w uszlachetniony matowy papier powleczony wybiórczo lakierem UV.
Back to Top